Oświadczenie Zarządu Call Center Poland

W związku z faktem, iż spółka pod firmą CCPL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posługuje się w reklamie i w informacjach handlowych, w tym zamieszczonych na jej stronie internetowej, oznaczeniem „CCPL Call Center Poland”, Zarząd spółki Call Center Poland Spółka Akcyjna oświadcza co następuje:

„Call Center Poland” jest znakiem  towarowym słowno-graficznym, zarejestrowanym na rzecz Call Center Poland S.A. w rejestrze znaków towarowych Urzędu Patentowego RP (prawo ochronne nr 211511). Prawo ochronne na ten znak obejmuje między innymi usługi centrów telefonicznych. W związku z tym, posługiwanie się takim oznaczeniem przez spółkę CCPL Spółka z o.o. bezprawnie narusza przysługujące naszej spółce prawo ochronne, jak również prawo do firmy, pod którą nasza spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców. Działania te stanowią czyn nieuczciwej konkurencji i próbę wykorzystania przez CCPL Spółka z o.o. renomy naszej Spółki i jej rynkowej pozycji, w celu nieuczciwego reklamowania swoich usług. Praktyki te narażają na szwank ugruntowaną przez lata reputację Call Center Poland S.A., na którą pracował cały nasz zespół. Spółka CCPL Spółka z o.o. została przez nas wezwana do natychmiastowego zaprzestania powyższych praktyk, a jeżeli tego nie uczyni, zostaną przeciwko niej podjęte dalsze kroki prawne.

Jednocześnie Zarząd Call Center Poland S.A. oświadcza, że nasza Spółka nie posiada żadnych związków kapitałowych, organizacyjnych, gospodarczych, ani personalnych ze spółką CCPL Spółka z o.o. Spółka nasza nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za działania CCPL Spółka z o.o. oraz skutki tych działań dla jej klientów lub innych osób.

Archiwum